ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Αθερινόλακκος Κρήτης

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2019–Μάρτιος 2020

Ανάδοχος: ΟΜΕΧΟΜ Α.Ε.

Κύριος του Έργου: NUR ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. 

Τοποθεσία: Αθερινόλακκος Κρήτης

Περιγραφή εργασιών: Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πιλοτικού ηλιοθερμικού πάρκου 25 kW.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ©

1/3